Kto sme

Komunita Blahoslavenstiev patrí medzi tzv. nové komunity, ktoré vznikli po II. vatikánskom koncile v Katolíckej cirkvi. Komunita vznikla vo Francúzsku v roku 1973. Založil ju  brat Efraim - Gerard Croissant (neskôr stály diakon) spolu so svojou manželkou Jo a s ďalším manželským párom pod názvom Komunita Leva z Júdu a obetovaného Baránka. Tento názov vyjadruje túžbu nasledovať Ježiša Krista ako ukiižovaného Baránka, a mať tak podiel na jeho víťazstve ktoré sa prejavilo Vzkriesením. Tieto dve tváre Krista, jeho poníženie a oslávenie, utrpenie i slávu, kontemplujeme vo veľkonočnom tajomstve. Lev a baránok sú zobrazení v komunitnom znaku a rovnaké tajomstvo sa odráža v komunitných farbách: hnedá – symbol kríža, poníženia, pokory a biela  – symbol  vkriesenia, víťazstva a oslávenia. Roku 1991 sa Komunita rozhodla, že sa premenuje na Komunitu Blahoslavenstiev (pôvodný názov nebol zrušený, ale zostáva ako jej skryté meno), pretože tento názov je použiteľný v rozmanitosti kultúr, kde sa Komunita rozšírila, a odráža jej túžbu po väčšej otvorenosti pre chudobných.

 

Komunita je Verejným združením veriacich diecézneho práva s výhľadom na to, že sa stane Cirkevnou rodinou zasväteného života, ktorá patrí medzi tzv. nové formy zasväteného života podľa k. 605 CIC. Členovia žijú podľa  svojich Stanov, ktoré boli schválené pápežskou Kongregáciou pre zasvätený život a žijú podľa nich pod záštitou arcibiskupa Monsignora Roberta Le Galla v Toulouse (Francúzsko). Jednotlivé životné stavy žijú v rámci svojej „vetvy“, ktorá má svoje vedenie a vlastné stanovy (laickí členovia predstavujú síce pridruženú, ale pevnú, nedeliteľnú súčasť Komunity). Tieto vetvy spoločne pracujú a slúžia v spoločných domoch pod vedením tzv. koordinátora. Ich život je inšpirovaný životom prvých kresťanov, kedy všetci veriaci žili spolu, všetko mali spoločné a s úprimným srdcom chválili Boha (por. Sk 2, 44-47). 

Komunita je spoločentvo všetkých životných stavov, ktoré pozostáva :

  • mužskej vetvy zasväteného života, z ktorej niektorí bratia sú kňazi a diakoni;
  • ženskej vetvy zasväteného života;
  • z laickej vetvy, ktorej členovia sú laici (manželia alebo slobodní) a klerici (trvalí diakoni).

"Naše povolanie žíť společenstvo (communio) životných stavov je inšpirované vzorom trojičného života. Rovnako ako tri božské Osoby žijú v dokonalom spoločenstve, bez toho, aby sa zmiešavali alebo strácali to, čo je pre ne charakteristické, tak aj naše společenstvo smeruje k dynamickej jednote, ktorá každému umožňuje rozvíjať sa vo svoje vlastnom povolaní. Preto společenstvo životných stavov odráža a odhaľuje hlubokú podstatu cirkvi, ktorá je tajemstvom společenstva." (Všeobecné stanovy čl. 1.7)

 

V jadre charizmy Komunity je turíčna skúsenosť a eschatologický rozmer, ktoré sa vyjadrujú životom v Duchu, spoločenstvom životných stavov a apoštolským vyžarovaním skrze jej apoštoláty. V centre stojí slávenie Eucharistie, každodenná eucharistická adorácia a spoločne spievaná liturgia. Základným prvkom spirituality je život modlitby v duchu karmelitánskej tradície a snaha o neustálu modlitbu. Učiteľkou duchovného života je sv. Terézia z Lisieux. V spiritualite Komunity je hlboko zakorenené úsilie prežívať Božie kráľovstvo už tu na zemi skrze modlitbu chvály, krásu liturgie a bratský život a službu. Pre Komunitu je tiež typická otvorenosť na charizmatické dary Ducha Svätého a účasť na obnove Cirkvi. Zvláštne miesto zaujíma uvedomovanie si a prehlbovanie židovských koreňov našej viery a modlitba za jednotu kresťanov. 

 

Zo života modlitby sa rodí náš apoštolát, ktorý sa snaží odpovedať na potreby miestnej cirkvi: v európskom priestore ide predovšetkým o prijímanie ľudí, ktorí chcú stráviť nejaký čas v modlitbe a v tichu s Pánom v spoločenstve bratov a sestier z Komunity, duchovné cvičenia a semináre, evanjelizácie, formačné duchovné obnovy, publikačná činnosť a médiá, práca s  rodinami, mládežou a deťmi. V iných častiach sveta Komunita spravuje nemocnice (Afrika), sirotince (Peru, Afrika) a školy (Afrika).
Dnes má Komunita asi 50 domov vo Francúzsku, v západnej  a strednej Európe, v krajinách Blízkeho východu, v Afrike, Južnej  i Severnej Amerike, Severnej Amerike, Oceánii a v Ázii.  
 

Viac informácii o spiritualite, domoch a apoštolátoch Komunity Blahoslavenstiev sa dozviete na www.beatitudes.org    

WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site